Reglement

Reglement De Bergse Kwis 2018

  1. Algemeen
   1. De Bergse Kwis is een spel, voornamelijk gericht op het juist beantwoorden van vragen en het vervullen van opdrachten.
   2. De organisatie van De Bergse Kwis is in handen van Stichting De Bergse Kwis.
  2. Teams
   1. Deelname aan De Bergse Kwis geschiedt in teamverband.
   2. Een team bestaat uit ten minste één persoon.
   3. Geen maximum is vastgesteld ten aanzien van het aantal teamleden.
   4. Ieder team bevat ten minste één inwoner van Berghem (vergelijk ook artikel 3.3).
   5. Elk team mag zich maximaal eenmaal inschrijven. Tussen twee teams mag geen overwegende personele overlap bestaan.
  3. Inschrijven voor De Bergse Kwis
   1. Een team kan deelnemen aan De Bergse Kwis door zich in te schrijven.
   2. Een team kan zich in beginsel alleen inschrijven door het officiële inschrijfformulier van de website volledig in te vullen.
   3. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit teamlid moet een inwoner van Berghem zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid.
   4. Inschrijven kan vanaf 1 november, tot en met 16 december 2018.
  4. Gevolgen van inschrijving
   1. Inschrijving geeft recht op ontvangst van een tweetal vragenboekjes, deelname aan De Bergse Kwis en (daarmee) kans op een eindklassering.
   2. Tegenover het recht op deelname staat de plicht om € 20,- over te dragen aan Stichting De Bergse Kwis. De overdracht van het geldbedrag geschiedt in beginsel giraal.
   3. Na inschrijving ontvangt ieder team een deelnameformulier.
  5. De avond van De Bergse Kwis: ophalen en inleveren van vragenboekjes
   1. Op 28 december 2018 krijgt het team tussen 18:30 uur en 19:00 uur in dorpshuis de Berchplaets – uitsluitend na inlevering van het deelnameformulier – een tweetal vragenboekjes uitgereikt.
   2. Eén ingevuld vragenboekje moet op 28 december 2018 worden ingeleverd in de Berchplaets, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
   3. De klok op TV Berghem is leidend in dit verband.
  6. Punten
   1. Een team kan punten behalen op de wijzen aangewezen in het vragenboekje.
   2. Een niet of slecht leesbaar antwoord brengt mee dat voor die vraag geen punten worden toegekend.
   3. Antwoorden op vragen vult het team in beginsel in het vragenboekje in.
   4. Bewijs van het vervullen van opdrachten wordt verstrekt op de in het vragenboekje vermelde wijze.
  7. Categorieën
   1. De Bergse Kwis bevat tien categorieën.
   2. Anders dan voorgaande jaren, mogen teams in beginsel geen categorieën uitsluiten van de puntentelling. Anders gezegd: teams mogen in beginsel geen categorie wegstrepen.
   3. Een uitzondering op het bepaalde in artikel 7.2 geldt voor teams die deelnemen aan het doorzettersklassement (zie daarover artikel 8.2 en verder). Deze teams strepen verplicht drie categorieën weg. Alle categorieën, met uitzondering van de geheime proef kunnen worden uitgesloten.
   4. De categorieën die het team wegstreept, dient het team duidelijk op het voorblad van het ingevulde vragenboekje te vermelden.
   5. Bij geen vermelding op het voorblad sluit de organisatie de categorieën (niet zijnde de geheime proef) waarin de hoogste aantallen punten zijn behaald, uit van puntentelling.
  8. Eindklassement, doorzettersklassement en categorieklassement
   1. De eindklassering van De Bergse Kwis wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten. Het team met de meeste punten wint De Bergse Kwis.
   2. De Bergse Kwis kent naast een algehele eindklassering, ook een nevenklassement. Dat klassement heet het doorzettersklassement. Teams mogen zelf bepalen of ze deelnemen aan het doorzettersklassement of niet. Het gevolg van deelname is dat een team drie categorieën moet wegstrepen (zie ook artikel 7.3).
   3. De Bergse Kwis heeft een afzonderlijk klassement voor elke categorie. Elk team mag deelnemen aan het klassement van één categorie. Het team dient op het voorblad te vermelden aan het klassement van welke categorie het deelneemt. 
   4. Bij geen vermelding op het voorblad kiest de organisatie de categorie waarin het team het laagste puntenaantal heeft behaald.
  9. Prijzen
   1. Het team dat de eerste plaats heeft behaald in de algehele eindklassering, krijgt een geldprijs van € 200,- het team dat de tweede plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 100,- het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 50,-.
   2. Het team dat de eerste plaats heeft behaald in het doorzettersklassement, krijgt een geldprijs van € 100,- het team dat de tweede plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 50,- het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 25,-.
   3. Het team dat de eerste plaats heeft behaald in een categorieklassement, krijgt een nog nader te bepalen (aanmoedigings)prijs.
   4. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (daarover artikel 4.7) worden opgenomen in voornoemde klassementen.
  10. Prijsuitreiking
   1. De uitslag van De Bergse Kwis wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze vindt plaats in de Berchplaets, op zaterdagavond 19 januari 2019.
   2. De uitslag van De Bergse Kwis is bindend.
  11. Onvoorziene omstandigheden
   1. Bij onvoorziene omstandigheden (in ieder geval zijnde omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet) neemt de organisatie een bindende beslissing.
  12. Aansprakelijkheid
   1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade geleden als gevolg van deelname aan De Bergse Kwis.