Reglement

Reglement De Bèrgse Kwis 2019

 1. Algemeen
  1. De Bèrgse Kwis is een spel, voornamelijk gericht op het juist beantwoorden van vragen en het vervullen van opdrachten.
  2. De organisatie van De Bèrgse Kwis is in handen van Stichting De Bèrgse Kwis.
 2. Teams
  1. Deelname aan De Bèrgse Kwis geschiedt in teamverband.
  2. Een team bestaat uit ten minste één persoon.
  3. Geen maximum is vastgesteld ten aanzien van het aantal teamleden.
  4. Ieder team bevat ten minste één inwoner van Berghem (vergelijk ook artikel 3.3).
  5. Elk team mag zich maximaal eenmaal inschrijven. Tussen twee teams mag geen overwegende personele overlap bestaan.
 3. Inschrijven voor De Bèrgse Kwis
  1. Een team kan deelnemen aan De Bèrgse Kwis door zich in te schrijven.
  2. Een team kan zich inschrijven door het officiële inschrijfformulier van de website volledig in te vullen.
  3. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit teamlid moet een inwoner van Berghem zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid.
  4. Inschrijven kan vanaf 1 november en tot en met 15 december.
 4. Gevolgen van inschrijving
  1. Inschrijving geeft recht op ontvangst van een tweetal vragenboekjes, deelname aan De Bèrgse Kwis en (daarmee) kans op een eindklassering.
  2. Tegenover het recht op deelname staat de plicht om € 20,- over te dragen aan Stichting De Bèrgse Kwis. De overdracht van het geldbedrag geschiedt in beginsel giraal.
  3. Na inschrijving ontvangt ieder team een deelnameformulier.
 5. De avond van De Bèrgse Kwis: ophalen en inleveren van vragenboekjes
  1. Op 28 december 2018 krijgt het team tussen 18:30 uur en 19:00 uur in dorpshuis de Berchplaets – uitsluitend na inlevering van het deelnameformulier – een tweetal vragenboekjes uitgereikt.
  2. Eén ingevuld vragenboekje moet op 28 december 2018 worden ingeleverd in de Berchplaets, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
  3. De klok op TV Berghem is leidend in dit verband.
 6. Punten
  1. Een team kan punten behalen op de in het vragenboekje aangewezen wijzen.
  2. Antwoorden op vragen vult het team in beginsel in het vragenboekje in. Voor een niet of (te) slecht leesbaar antwoord worden geen punten toegekend.
  3. Bewijs van het vervullen van opdrachten wordt verstrekt op de in het vragenboekje vermelde wijze.
 7. Categorieën
  1. De Bèrgse Kwis bevat tien categorieën.
  2. Teams mogen in beginsel geen categorieën uitsluiten van de puntentelling. Anders gezegd: teams mogen in beginsel geen categorie wegstrepen.
  3. Een uitzondering op het bepaalde in artikel 7.2 geldt voor teams die deelnemen aan het doorzettersklassement (zie daarover artikel 8.2 en verder). Deze teams strepen verplicht drie categorieën weg. Alle categorieën, met uitzondering van de geheime proef, kunnen worden weggestreept.
  4. Het team dient duidelijk op het voorblad van het ingevulde vragenboekje te vermelden welke categorieën het wegstreept.
  5. Bij geen vermelding op het voorblad sluit de organisatie de categorieën (niet zijnde de geheime proef) waarin de hoogste aantallen punten zijn behaald, uit van puntentelling.
 8. Eindklassement, doorzettersklassement en categorieklassement
  1. De Bèrgse Kwis kent een algeheel klassement, een doorzettersklassement en een klassement voor elke categorie.
  2. Elk team krijgt een klassering in het algeheel klassement. Het team dat de meeste punten heeft behaald, wint het algehele klassement.
  3. Het doorzettersklassement is een parallel klassement dat erop is gericht om kleinere teams en teams met nieuwe Berghemnaren een kans te geven mee te dingen naar een prijs. Teams mogen zelf bepalen of ze deelnemen aan het doorzettersklassement. Het gevolg van deelname is dat een team drie categorieën moet wegstrepen (zie ook artikel 7.3). Het team dat onder de deelnemers aan het doorzettersklassement de meeste punten heeft behaald, wint het doorzetterklassement.
  4. De Bèrgse Kwis heeft een afzonderlijk klassement voor elke categorie. Elk team mag deelnemen aan het klassement van niet meer dan één categorie. Het team dient op het voorblad te vermelden aan het klassement van welke categorie het deelneemt. Het team dat onder de deelnemers aan een specifiek categorieklassement de meeste punten heeft behaald, wint dat specifieke categorieklassement.
  5. Alleen de teams die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en 4, hebben recht een op een klassering in een of meer van de hiervoor genoemde klassementen.
 9. Prijzen
  1. er worden geldprijzen uitgedeeld aan de nummer 1,2,3 van het algemeen klassement
  2. er worden geldprijzen uitgedeeld aan de nummer 1,2,3 van het doorzetters klassement
  1. Het team dat de eerste plaats heeft behaald in een categorieklassement, ontvangt een nog nader te bepalen (aanmoedigings)prijs.
 10. Prijsuitreiking
  1. De uitslag van De Bèrgse Kwis wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze vindt plaats in de Berchplaets, op zaterdagavond 18 januari 2020.
  2. De uitslag van De Bèrgse Kwis is onveranderbaar.
 11. Onvoorziene omstandigheden
  1. Bij onvoorziene omstandigheden (in ieder geval zijnde omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet) neemt de organisatie een bindende beslissing.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade geleden als gevolg van deelname aan De Bèrgse Kwis.