Reglement

Reglement De Bèrgse Kwis 2023

 1. Algemeen
  1. De Bèrgse Kwis is een spel gericht op het juist beantwoorden van vragen en het vervullen van opdrachten.
  2. De organisatie van De Bèrgse Kwis is in handen van Stichting De Bèrgse Kwis.
 2. Teams
  1. Deelname aan De Bèrgse Kwis geschiedt in teamverband.
  2. Een team bestaat uit ten minste één persoon.
  3. Geen maximum is vastgesteld ten aanzien van het aantal teamleden.
  4. Elk team mag zich maximaal eenmaal inschrijven. Tussen twee teams mag geen overwegende personele overlap bestaan.
 3. Inschrijven voor De Bèrgse Kwis
  1. Een team kan deelnemen aan De Bèrgse Kwis door zich in te schrijven.
  2. Een team kan zich inschrijven door het officiële inschrijfformulier van de website volledig in te vullen of door zich in te laten schrijven door de organisatie op de inschrijvingsavond.
  3. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid.
  4. Inschrijven kan vanaf 27 oktober en tot en met 14 december.
 4. Gevolgen van inschrijving
  1. Inschrijving geeft recht op ontvangst (op 28 december) van een fysiek kwisboekje en een digitaal kwisboekje, deelname aan De Bèrgse Kwis en (daarmee) kans op een eindklassering.
  2. Tegenover het recht op deelname staat de plicht om € 25,- over te dragen aan Stichting De Bèrgse Kwis via iDeal.
  3. Na inschrijving ontvangt ieder team een bevestigingsformulier.
 5. Jokers
  1.Op de inschrijvingsavond op 27 oktober kon je een joker krijgen. Deze joker mag je over een vraag plakken. Voor deze vraag krijg je dan automatisch de volle tien punten, ook als je de vraag fout beantwoordt of geen antwoord invult. De joker kan niet ingezet worden bij de geheime proef. 

  Per team heb je maar één joker kunnen krijgen. Treffen wij meerdere jokers aan in jullie boekje, dan vervallen álle jokers voor jullie team.

 6. De avond van De Bèrgse Kwis: ophalen en inleveren van het kwisboekje
  1. Op 28 december 2023 krijgt het team tussen 18:30 uur en 19:00 uur in dorpshuis de Berchplaets – uitsluitend na inlevering van het deelnameformulier – het kwisboekje uitgereikt.
  2. Het ingevulde kwisboekje moet op 28 december 2023 worden ingeleverd in de Berchplaets, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
  3. De klok op de Bèrgse kerktoren is leidend in dit verband.
 7. Punten
  1. Een team kan punten behalen op de in het kwisboekje aangewezen manier.
  2. Antwoorden op vragen vult het team in het kwisboekje in, tenzij anders aangegeven. Voor een niet of (te) slecht leesbaar antwoord worden geen punten toegekend.
  3. Bewijs van het vervullen van opdrachten wordt verstrekt op de in het vragenboekje vermelde wijze.
 8. Categorieën
  1. De Bèrgse Kwis bevat tien categorieën.
  2. Teams mogen in beginsel geen categorieën uitsluiten van de puntentelling. Anders gezegd: teams mogen in beginsel geen categorie wegstrepen.
  3. Een uitzondering op het bepaalde in artikel 7.2 geldt voor teams die deelnemen aan het doorzettersklassement (zie daarover artikel 8.2 en verder). Deze teams strepen verplicht drie categorieën weg. Alle categorieën, met uitzondering van de geheime proef, kunnen worden weggestreept.
  4. Het team dient duidelijk op het voorblad van het ingevulde kwisboekje te vermelden welke categorieën het wegstreept.
  5. Bij geen of een incorrecte vermelding op het voorblad sluit de organisatie de categorieën (niet zijnde de geheime proef) waarin de hoogste aantallen punten zijn behaald, uit van puntentelling.
 9. Eindklassement, doorzettersklassement en categorieklassement
  1. De Bèrgse Kwis kent een algeheel klassement, een doorzettersklassement en een categorieklassement.
  2. Elk team krijgt een klassering in het algeheel klassement. Het team dat de meeste punten heeft behaald, wint het algehele klassement.
  3. Het doorzettersklassement is een parallel klassement dat erop is gericht om kleinere teams en teams met nieuwe Berghemnaren (of zonder Berghemnaren) een kans te geven mee te dingen naar een prijs. Teams mogen zelf bepalen of ze deelnemen aan het doorzettersklassement. Het gevolg van deelname is dat een team drie categorieën moet wegstrepen (zie ook artikel 7.3). Het team dat onder de deelnemers aan het doorzettersklassement de meeste punten heeft behaald, wint het doorzettersklassement.
  4. De Bèrgse Kwis heeft een afzonderlijk klassement voor elke categorie. Elk team mag deelnemen aan het klassement van niet meer dan één categorie. Het team dient op het voorblad te vermelden aan het klassement van welke categorie het deelneemt. Het team dat onder de deelnemers aan een specifiek categorieklassement de meeste punten heeft behaald, wint dat specifieke categorieklassement.
  5. Alleen de teams die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en 4, hebben recht een op een klassering in een of meer van de hiervoor genoemde klassementen.
 10. Prijzen
  1. er worden geldprijzen uitgedeeld aan de nummer 1,2,3 van het algemeen klassement
  2. er worden geldprijzen uitgedeeld aan de nummer 1,2,3 van het doorzetters klassement
  3. Het team dat de eerste plaats heeft behaald in een categorieklassement, ontvangt een nog nader te bepalen (aanmoedigings)prijs.
 11. Prijsuitreiking
  1. De uitslag van De Bèrgse Kwis wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze vindt plaats in de Berchplaets, op zaterdagavond 20 januari 2024.
  2. De uitslag van De Bèrgse Kwis is onveranderbaar.
 12. Onvoorziene omstandigheden
  1. Bij onvoorziene omstandigheden (in ieder geval zijnde omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet) neemt de organisatie een bindende beslissing.
 13. Aansprakelijkheid
  1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade geleden als gevolg van deelname aan De Bèrgse Kwis.